top of page
General Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dienstverlening door Mimausa

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de CmmV Mimausa, met ondernemingsnummer BE0738.456.644, met maatschappelijke zetel in Dam 15 te 9080 Zaffelare (België).

Deze algemene voorwaarden gelden voor de workshops, trajecten, cursussen, coaching en alle andere activiteiten georganiseerd door Mimausa.

Artikel 1 Facturen en betaaltermijnen

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding. De forfaitaire vergoeding bedraagt minimum €50.

 Bij trajecten en workshops dient het volledige bedrag van de factuur betaald te worden, maximum 7 dagen na inschrijving en minimum 7 dagen voor de start. Zoniet kan de toegang geweigerd worden.

1.2 De factuur wordt altijd digitaal verstuurd.

1.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 7 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

1.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft en de betaling verzuimt, dan kan Mimausa, zonder daarvoor in verzuim te komen, besluiten om alle activiteiten met de klant tijdelijk op te schorten en/of de overeenkomst met de klant met onmiddelijke ingang te beëindigen.

Artikel 2 Aanvaarding algemene voorwaarden en privacyverklaring

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3 Begeleiding van minderjarigen

Voor begeleiding van minderjarigen is geen toestemming nodig van de ouders indien het kind beslissingsbekwaam is. Is het kind niet beslissingsbekwaam, dan is er wel toestemming van de ouders nodig zoals omschreven in artikel 12 van de wet op de patiëntenrechten. Indien slechts één ouder explicitiet toestemming geeft, geldt er een vermoeden van instemming door de andere ouder zoals omschreven in artikels 373 en 374 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 4 Inschrijving

Een inschrijving of bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder (maar niet beperkt tot) Facebook of Instagram, geldt effectief als inschrijving of bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet verloopt volgens de inschrijvingsmodaliteiten beschreven op https://www.mimausa.be, is deze pas definitief na formele aanvaarding door Mimausa.

Artikel 5 Annulatie door de klant

5.1 Bij annulatie van een workshop, traject of andere activiteit waar men vooraf voor moet inschrijven, is de klant tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

5.2 Bij annulatie van een opdracht kunnen eventuele door Mimausa aangekochte materialen of diensten volledig in rekening gebracht worden.

5.3 Bij annulatie van een individuele coachingssessie is tot 24u op voorhand de klant geen bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 24u op voorhand, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

5.4 Indien de klant Mimausa niet op de hoogte brengt van een annulering, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

5.5 Een annulering is pas geldig na ontvangstmelding van Mimausa.

Artikel 6 Annulatie door Mimausa

Bij annulatie door Mimausa wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 Stopzetting

Indien de klant tijdens workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere één- of meerdaagse activiteiten beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt voor alles georganiseerd door Mimausa.

Artikel 8 Online trainingen

8.1 De geldigheidsduur van een online training wordt steeds weergegeven bij het product. Na het verlopen van deze geldigheidsduur kan de klant geen rechten meer putten uit de aankoop, inclusief weergave van de klant op het publieke deel van de website, sociale media of enig ander kanaal.

8.2 Alle coachings inbegrepen bij de aankoop van een online training (in een pakketformule) dienen te worden voltrokken binnen de duurtijd van de training . Coachings die niet door de klant werden ingepland gedurende deze termijn, worden niet terugbetaald.

8.3 Mimausa heeft steeds het recht om de weergave of publiciteit van de klant op het publieke deel van de website, sociale media of enig ander kanaal onmiddellijk stop te zetten, zonder dat daar enige motivatie of kennisgeving dient voor te worden gegeven.

Artikel 9 Klachten

9.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere activiteiten of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

9.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

9.3 De schadevergoeding waartoe Mimausa mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de activiteit betaald heeft.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), dient de klant uitdrukkelijke toestemming voor te leggen om coaching of een andere activiteit te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

10.2 Geen dienst van Mimausa is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding.

10.3 Alles aangeboden door Mimausa is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

1.0.4 Mimausa heeft een inspanningsverplichting jegens de klant, nooit een resultaatsverplichting. De klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gemaakte keuzes.

10.5 De aansprakelijkheid van Mimausa is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 11 Weigeringsrecht

Mimausa heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.
Indien de toegang geweigerd wordt na aanvang van een traject, heeft de klant recht op terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld. Dit bedrag stemt overeen met het niet-vervulde deel van het traject.

Artikel 12 Intellectuele rechten

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Mimausa of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Mimausa.

Artikel 13 Locatie

13.1 De praktijk van Mimausa bevindt zich in Dam 15 te 9080 Zaffelare (België).

13.2 De workshops die op verplaatsing doorgaan, worden aan dezelfde voorwaarden aangeboden voor de klant.

Artikel 14 Geschillen

14.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Mimausa.

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 1 januari 2024.

bottom of page